Пребарај го блогов

среда, јуни 14, 2006

Општина Старо Нагоричане

Број на жители: 5200
Број на населени места:
Градови: /
Села: 32
Број на месни заедници:22

Структура на населението
Македонци
Срби
Роми

68,00%
30,00%
2,00%

Општина
Старо Нагоричане

улица / бр. : /
п. фах /
село Старо Нагоричане
п. број
1303

тел.
031/459-333
факс:
031/459-333

е-маил: /
интернет-страница: /

СТРУКТУРА НА ОПШТИНАТА

Градоначалник: Власта Димковиќ
Странски јазик: /
Политичка партија:
ДПСМ
Службен тел.
031/495-333
Мандат по ред:
1, од: 2000 до: 2004

Претседавач на Советот:
Душан Спирковски
Странски јазик:
француски
Политичка партија:
независен
Службен тел.: /
Мандат по ред:
1, од: 2000 до: 2004

Советници:
Саша Митровиќ
Жарко Спасиќ
Љубомир Тасиќ
Миле Стојменовиќ
Александар Серафимовиќ
Зоран Станковски
Борко Антевски
Ивица Ристовски
Стојан Арсовски
Милорад Лазаревски
Зоран Петровски
Боре Димовски

Секретар:
Драгомир Трајковски
Странски јазик: /
Политичка партија: /
Службен тел.
031/495-333
Мандат по ред:
1, од: 2000 до: 2004

Вкупно вработени во ЕЛС: 5

Структура (по образование):
2 високо, више, 1

Структура (по сектори): /

Совети на урбани/месни заедници по општини:
МЗ Старо Нагоричане
МЗ Никуљане
МЗ Челопек
МЗ Пелинце
МЗ Враготурце
МЗ Стрковац
МЗ Младо Нагоричане
МЗ Коинце
МЗ Пузаљка
МЗ Драгоманце
МЗ Жегљане
МЗ Степанце
МЗ Малотино
МЗ М'гленце
МЗ Арбанашко
МЗ Кокино
МЗ Бајловце
МЗ Жељувино
МЗ Канарево
МЗ Добрача
МЗ Макреш

Подрачни единици на министерствата на Р. Македонија коишто постојат на ова подрачје:
ПЕ на Министерството за локална самоуправа
ПЕ на Министерството за образование
ПЕ на Министерството за здравство
ПЕ на Министерството за правда
ПЕ на Министерството за внатрешни работи
ПЕ на Министерството за одбрана

Ако нема, каде можат да се остварат правата: /

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕТПРИЈАТИЕ
Неактивно

ПРОЕКТИ ВО ЗАЕДНИЦАТА

Позначајни релаизирани проекти

Проект: Реновирање на основното училиште во с. Драгоманце
Донатор:
Влада на Република Македонија

Проект:
Основно училиште во Младо Нагоричане
Донатор:
Светска Банка

Проект:
Водовод во с. Алтуња
Донатор:
Влада на Република Македонија

Проект:
Водовод во с. Пелинце
Донатор:
Влада на Република Македонија

Проект:
Водовод во с. Коинце
Донатор:
Влада на Република Македонија

Проект:
Водовод во с. Стрновац
Донатор:
Влада на Република Македонија


Тековни проекти и нивни донатор

Проект:
Улици во должина од 2 км
Донатор:
Самофинансирање

Проект:
Амбуланта во Старо Нагоричане
Донатор:
Влада на Република Македонија

Проект:
Мини спортски центар во Младо Нагоричане
Донатор:
УСАИД

Проект:
Регионален водовод Старо Нагоричане-Никуљане
Донатор:
Влада на Република Македонија


Планирани проекти во иднина

Проект:
Изградба на патишта

Проект:
Изградба на водовод во Драгоманце, Жегљане и Младо Нагоричане

Проект:
Изградба на локален пат Алгуња

Проект:
Довршување на регионалниот водовод во Старо Нагоричане

Нема коментари:

Loading...

Архива на блогот

Site Meter